Şartname

Şartname

IGMG Çocuk Kulübü Üyeliği için Genel Hüküm ve Koşullar (Şartname)
Madde 1 - Kapsam
İşbu Genel Hüküm ve Koşullar (bundan sonra “GHK” olarak anılacaktır) IGMG e.V., Colonia-Allee 3, 51067 Köln ile çocuğun, IGMG Çocuk Kulübü’ne üyeliğini imzalayarak üyelikten sorumlu olan velisi veya yasal vasisi arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.
Madde 2 - Üyeliğin Gerçekleşmesi
IGMG Çocuk Kulübü üyeliği, üç ila on üç yaş sınırını kapsayan çocukların karşılamaları ve yasal temsilcisinin onayı ve imza ile beyan etmesi kaydıyla ilgilenen tüm gerçek kişilere açıktır. Üyelik, velinin / yasal vasinin kaydı ve IGMG Çocuk Kulübü'nün kabulü ile gerçekleşir. IGMG Çocuk Kulübü, özel nedenlerle üyeliğe kabul etmeme veya üyelikten çıkarma hakkını saklı tutar. IGMG Çocuk Kulübü’ne kabul başvurusu, www.igmgcocuk.org/uyelik-formu web adresinde bulunan ve yasal temsilci (veli/vasi) tarafından imzalanması gereken kabul dilekçesinin posta yoluyla IGMG e.V., Colonia-Allee 3, 51067 Köln adresine, faks yoluyla 0221-94 22 40 -631 hattına veya e-posta yoluyla cocuk@igmg.org adresine gönderilmesiyle yapılabilir. Kabul için ön koşul, üyenin yasal temsilcisinin üyelik aidatlarını ödeme yükümlülüğünü üstlenmesi ve bu sözleşmeye dayalı ilişkiyi temel alarak aidat ödemelerinin tahsil edilmesi için SEPA ödeme talimatı vermesidir. IGMG Çocuk Kulübü üyelik başvuru değerlendirmelerini genellikle bir ay içerisinde tamamlar. IGMG Çocuk Kulübü'ne üyelik, üyelik başvurusunun onaylanması ile yürürlüğe girer. Kabul onayı ile üye bir karşılama mektubu ve üyelik kartı alır.
Madde 3 - Sözleşme Partneri
IGMG Çocuk Kulübü’ne üyelik gerçekleştirilirken sözleşme partneri IGMG e.V., Colonia-Allee 3, 51067 Köln'dür.
Madde 4 - IGMG Çocuk Kulübü Üyelik Kartı
IGMG Çocuk Kulübü üyelik kartı devredilemez. Üyelik kartının kaybolması durumunda IGMG Çocuk Kulübü derhal yazılı olarak veya e-posta yoluyla haberdar edilmelidir.
Tüm işbirliği ortakları ile bunların özel hizmet ve indirimlerine yönelik genel bilgiye www.igmgcocuk.org adresi üzerinden ulaşılabilir. IGMG Çocuk Kulübü üyeleri hizmet yelpazesindeki değişiklik veya güncellemeler hakkında düzenli olarak bilgilendirilirler. Bu hizmet ve indirimlerden faydalanmak ancak geçerli bir IGMG Çocuk Kulübü üyelik kartı ile mümkündür.
Bu sözleşme ilişkisinden doğan itirazlar ve diğer şikâyetler sadece ilgili işbirliği ortağına yöneltilir.
Madde 5 - Geçerlilik Süresi ve Fesih
Üyelik, kabul onayında teyit edilen giriş tarihinde başlar ve her yıl 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan üyelik, en geç 30 Kasım tarihine kadar bildirilmek suretiyle feshedilebilir. Önemli bir nedenden doğan olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez.
Üyelik, 31 Aralık tarihinde sonlandırılmak üzere en geç 30 Kasım'a kadar feshedilmediği veya üye tarafından Genel Hüküm ve Koşullarda yapılan değişikliklere ve eklemelere itirazda bulunulmadığında, bir sonraki sözleşme yılı için otomatik olarak uzatılır. 
IGMG Çocuk Kulübü tarafından önceden bildirilmeksizin olağanüstü fesih hakkı için önemli sebepler özellikle aşağıdaki durumlarda söz konusudur:
Üye veya üyenin yasal temsilcisi üyelik aidatını ödemeyi geciktirmişse ve IGMG Çocuk Kulübü'nün yazılı hatırlatmasından sonra bile vadesi gelmiş aidatı ödemiyorsa
Üyeliğin ve/veya üyelikten kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerin ticari kullanımı (örneğin üye olarak elde edilen ayrıcalıkların ve/veya indirimlerin ticari kullanımı)
Her fesih yazılı olarak bildirilmelidir. Fesih müracaatı madde 8’de belirtilen iletişim adreslerinden birine iletilmelidir. Üyenin feshi yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
Üyelik, üyenin 13. yaşını tamamladığı yılın sonunda veya üyenin ölümü üzerine fesih gerekmeksizin sona erer.
Madde 6 - Üyelik Ücreti
IGMG Çocuk Kulübü yıllık ücreti 40,00 avrodur (yasal KDV dâhil). Ücret yıllık olarak, sonraki yıllarda yeni sözleşme yılının ilk ayında tahsil edilir. Üyelik ücreti her zaman yıllık ücret olarak tahsil edilir. Üyeliğin
olağanüstü feshi halinde üyelik süresiyle orantılı bir geri ödeme yapılmaz.
Üyelik ücreti SEPA ödeme yöntemiyle tahsil edilir. Üye veya yasal temsilcisi, ödenmemiş veya iptal edilmiş borçların masraflarını IGMG Çocuk Kulübü'ne ödemekle yükümlüdür. Üyelik ücreti için havale
yapılırken açıklamalar bölümüne üyenin adı ve üyelik numarası eklenmelidir.
Madde 7 - Üyenin Yükümlülükleri
IGMG Çocuk Kulübü üyesi (veya yasal temsilcisi), kişisel verilerindeki ad, adres ve banka bilgilerindeki değişiklikler veya Genel Hüküm ve Koşullar için gerekli olan diğer bilgilerde oluşan değişiklikler konusunda IGMG Çocuk Kulübü'nü derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder. Değişiklik, e-posta veya faks yoluyla yazılı olarak veya IGMG Çocuk Kulübü'ne posta yoluyla bildirilebilir. Üye (veya yasal temsilcisi) bu yükümlülüğü yerine getirmezse, IGMG Çocuk Kulübü bunun sonucunda ortaya çıkan zararlardan mesul değildir.
Üyenin, IGMG Çocuk Kulübü etkinliklerine katılımı durumunda, velisi/vasisi IGMG Çocuk Kulübünün etkinlik şartlarını kabul etmiş sayılır ve tüm talimatlarına uyması zorunludur.
Madde 8 - İletişim Adresi, Banka Bilgileri
IGMG Çocuk Kulübü ile ilgili kayıt, fesih, soru vb. konular için aşağıdaki iletişim seçeneklerine başvurabilirsiniz:
Posta adresi: IGMG e.V., Colonia-Allee 3, 51067 Köln,
telefon numarası: 0049 221 - 94 22 40-630,
faks numarası: 0221-94 22 40 -631
veya e-posta adresi: cocuk@igmg.org
Üyelik aidatları aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır.
Banka bilgileri:
Hesap Sahibi: IGMG e.V.
Banka Adı: Ziraat Bankası,
IBAN: DE07512207001029629019, BIC: TCZBDEFF
Madde 9 - Sorumluluk
IGMG Çocuk Kulübü, kulübün yasal temsilcileri veya vekilleri yasal nedenlerden dolayı sadece kasıt, ağır ihmal veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Temel sözleşme yükümlülüklerinin tamamen ihmalkâr veya hafif ihmalkâr bir şekilde ihlali durumunda sorumluluk, sözleşmenin yapıldığı tarihte ön görülebilir, sözleşmeye özgü bir zarar ile sınırlıdır. Temel sözleşme yükümlülükleri (kardinal yükümlülükler olarak adlandırılır) sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesini mümkün kılan, ihlal edilmeleri sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye sokan ve üyenin düzenli olarak uyulacağına itimat ettiği yükümlülüklerdir.
Mevcut sorumluluk sınırlaması özellikle Ürün Sorumluluğu Yasası olmak üzere yaşam, beden veya sağlıkla ilgili zararlardan veya diğer yasal yükümlülüklerden kaynaklanan talepler için geçerli değildir.
Yaşam, beden veya sağlığa zarar gelmesi nedeniyle oluşan zararlar sorumluluk reddi haricindedir.
Madde 10 - Ekleme ve Değişiklik
IGMG Çocuk Kulübü, piyasa koşulları ve/veya yasal durum ve/veya yüksek hâkimin hüküm vermesi durumunda üye için makul düzeyde olması koşuluyla Genel Hüküm ve Koşulları ve/veya ilgili fiyatları düzeltme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir.
İlgili değişiklikler üyeye yazılı olarak veya e-posta yoluyla yürürlüğe girmelerinden 6 hafta önce bildirilmek suretiyle iletilecektir. IGMG Çocuk Kulübü’nün onay durumunu açıkça belirtmiş olması şartıyla, eklemelerin ve / veya değişikliklerin üyeye ulaşmasını takip eden altı hafta içerisinde üyenin yazılı olarak veya e-posta yoluyla itirazda bulunmaması durumunda, eklemelerin veya değişikliklerin onaylandığı kabul edilir. İtiraz, Madde 8’de belirtilen iletişim adresine iletilmelidir.
Bir üyenin Genel Hüküm ve Koşullardaki bir değişikliğe itiraz etmesi durumunda Genel Hüküm ve Koşulların eski nüshası sözleşme yılı sonuna kadar üye için geçerli olmaya devam eder. Üyeliğe devam etmek için IGMG Çocuk Kulübü'nün yeni hüküm ve koşulları onaylanmalıdır, aksi takdirde üyelik sözleşme yılı sonunda sona erer.
Madde 11 - Uzlaşma Maddeleri
İşbu genel hüküm ve koşullarda münferit hükümlerin geçersiz olması veya bunların bir boşluk içermesi durumunda kalan hükümler bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz bir düzenleme yerine; geçersiz düzenlemenin mali amacına en yakın veya ilgili boşluğu dolduran, yasal olarak kabul edilen bir düzenlemeyi kabul etmeyi taahhüt ederler.